• Et interaktivt undervisningsmateriale til faget virksomhedsøkonomi.
Du skal logge ind for at skrive en note
Kalkule

Beregning 

Kapacitetsomkostninger

Kapacitetsomkostninger er omkostninger, der ikke direkte er bestemt af afsætningens størrelse og sammensætning.

Kapacitetsstyring

Kapacitetsstyring består i at udnytte den eksisterende kapacitet bedst muligt samt beslutninger om afhændelse og anskaffelse af kapacitet. En virksomheds kapacitet omfatter de tekniske og menneskelige resurser.

Kapitalejere

En betegnelse for ejerne i et aktie- eller anpartsselskab.

Kassekredit

Er et fleksibelt banklån, hvor virksomheden kan hæve optil et aftalt maksimum. Der betales kun rente af det hævede beløb.

Kernekompetence

De områder, hvor virksomheden har en særlig ekspertise.

Komplementære varer

Ved komplementære varer forstås varer, der tilsammen dækker et bestemt behov hos køberne, idet varerne supplerer hinanden i forbruget.

Koncern

En koncern er en samling af virksomheder bestående af et moderselskab og et eller flere datterselskaber. Moderselskabet har en bestemmende indflydelse i datterselskaberne.

Konglomerat

Et konglomerat er et foretagende, hvor et moderselskab har datterselskaber inden for en række forskellige brancher. 

Konkurrencebaseret købsstrategi

Varer indkøbes på normale markedsvilkår. Virksomheden opfatter sine leverandører som modparter og køber varerne, der hvor priserne er lavest.

Kontante kapacitetsomkostninger

Kontante kapacitetsomkostninger omfatter kapacitetsomkostninger, hvor der er et tidsmæssigt sammenfald mellem betalingen for og brugen af kapaciteten.

Kontoplan

Betegnelse for en oversigt over samtlige konti, der indgår i en virksomheds bogholderi. 

Kontoramme

Betegnelse for den struktur, som kontoplanen er opbygget efter.

Kortfristede gældsforpligtelser

Forpligtelser, der forfalder til betaling i løbet af det kommende år.

Kostpris

Betegnelse for anskaffelsesprisen.

Kvalitativ analyse

En analyse baseret på subjektive vurderinger og anslåede talstørrelser.

Kvantitativ analyse

En analyse baseret på eksakte talstørrelser.

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 978-87-616-2674-5. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018