• Et interaktivt undervisningsmateriale til faget virksomhedsøkonomi.
Du skal logge ind for at skrive en note

En virksomhed står ofte over for et valg mellem i særlig grad at tilgodese ejernes interesser eller at behandle de forskellige interessenter ligeværdigt.

Shareholder value

En virksomhed kan overordnet set vælge i særlig grad at tilgodese ejernes interesser ved at skabe størst muligt afkast til disse. Dette overordnede valg går under betegnelsen shareholder value. Dette udtryk kan bedst oversættes til »værdi for aktionærerne, dvs. ejerne«.

Tankegangen bag shareholder value er, at virksomheden skal skabe størst mulig værdi for sine ejere.

Du skal logge ind for at skrive en note

Et aktieselskab kan som nævnt skabe værdi for ejerne ved at udlodde udbytte og ved at forøge værdien af selskabets aktier. Begge dele kræver, at der skabes overskud i virksomheden. Selskabets ledelse skal dermed til enhver tid nøje overveje, hvilke konsekvenser store og vigtige beslutninger får for selskabets overskud og dermed for dets muligheder for at give aktionærerne et godt afkast. Man kan fx forestille sig, at selskabet frasælger alle de aktiviteter, der ikke bidrager positivt til aktionærernes afkast. Det kan også tænkes, at selskabet udlodder et ekstraordinært stort udbytte til aktionærerne, hvis det har store likvide beholdninger, selv om disse kunne være anvendt til at udvide selskabets aktiviteter.

Virksomheden skal ved brug af tankegangen bag shareholder value naturligvis overholde gældende lovgivning, og den skal leve op til alle de aftaler, den har indgået med virksomhedens øvrige interessenter. Bortset herfra skal virksomheden trimmes på alle områder for at blive så effektiv som muligt og dermed skabe et stort overskud. På den måde vil den være i stand til at give ejerne et stort afkast af deres investering i virksomheden.

Du skal logge ind for at skrive en note

Hvis en virksomhed anvender tankesættet bag shareholder value, er det relativt let at kontrollere, om den skaber værdi for virksomhedens ejere. Man behøver i princippet blot at se på størrelsen af virksomhedens overskud, der jo som nævnt er grundlaget for selskabets muligheder for at udlodde udbytte og øge markedsværdien af selskabets aktier. Virksomheden vil altså på grundlag af en effektiv udnyttelse af sine resurser forsøge at skabe det størst mulige overskud. Gevinstmaksimering er et meget anvendt udtryk for dette mål.

Hvis virksomheden i særlig grad ønsker at tilgodese sine aktionærer, kan der opstå konflikter mellem virksomheden og nogle af dens øvrige interessenter. Virksomheden kan også risikere at få et dårligt omdømme, hvilket kan blive kostbart i det lange løb. Medarbejderne kan blive modvillige, kunderne kan fravælge virksomhedens varer eller serviceydelser, långiverne kan stoppe for kreditten, og det kan fx blive vanskeligt for virksomheden at rekruttere (hverve) nye medarbejdere. Virksomhedens overskud på længere sigt er dermed truet. Der er altså en risiko for, at virksomheden er for tilbøjelig til at tænke kortsigtet.

Du skal logge ind for at skrive en note
© iStock
© iStock

Et typisk tegn på, at en virksomhed gør brug af idéen bag shareholder value, er fx, at den trods flotte overskud gennemfører fyringsrunder blandt medarbejderne, og at den presser sine leverandører på priserne for på den måde at pleje aktionærernes særinteresser.

En virksomhed, der lægger vægt på shareholder value, vil ofte forsøge at gøre virksomhedens ledelse og øvrige ansatte interesserede i at føre denne tankegang ud i livet. Det kan den gøre ved fx at tilbyde medarbejderaktier eller ved at udlodde en del af virksomhedens overskud til medarbejderne.

Du skal logge ind for at skrive en note

Stakeholder value

En virksomhed kan også vælge at tilgodese samtlige sine interessenter, selv om den derved risikerer, at overskuddet ikke bliver så stort, som det ellers kunne være blevet. Dette overordnede valg går under betegnelsen stakeholder value, der bedst kan oversættes til »værdi for interessenterne«. Virksomheden kan derved sikre sig interessenternes opbakning og positive samspil, hvilket kan være med til at sikre en bæredygtig virksomhed med en god konkurrenceevne og gode muligheder for vækst.

Tankegangen bag stakeholder value er, at virksomheden skal opnå et positivt samspil med sine interessenter for at skabe værdi for både virksomheden og dens interessenter.

Du skal logge ind for at skrive en note

Når en virksomhed skal kontrollere, om den har levet op til ønskerne om stakeholder value, må den foretage forskellige målinger og analyser. Man kan naturligvis ikke nøjes med at se på virksomhedens overskud, idet forhold som fx kundetilfredshed og medarbejdertilfredshed må inddrages.

Virksomhedens anvendelse af tankegangen bag stakeholder value kan imidlertid føre til et fald i virksomhedens effektivitet. Virksomheden kan dermed risikere, at den ikke kan skabe tilstrækkeligt overskud, hvilket kan gå ud over virksomhedens konkurrenceevne og dermed vækst.

Som det er fremgået af foranstående, har både shareholder value og stakeholder value sine styrker og svagheder. De fleste virksomheder må dermed forsøge at finde løsninger, hvor der lægges vægt på, at virksomheden både skaber et pænt stort overskud samtidig med, at den opnår et godt omdømme samt et konfliktløst forhold til alle sine væsentlige interessenter. I figur 2.2 befinder en sådan virksomhed sig typisk inden for det område, der dækkes af både shareholder value og stakeholder value.

Du skal logge ind for at skrive en note

Figur 2.2 Shareholder value og stakeholder value

Du skal logge ind for at skrive en note

Forklaret figur 2.2 Shareholder value og stakeholder value

Du skal logge ind for at skrive en note

Opgaver til dette afsnit

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 978-87-616-2674-5. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018